Polityka prywatności akcji „Projekt: Norwid”

1. Informacje ogólne

Niniejsza wersja Polityki Prywatności akcji „Projekt: Norwid” obowiązuje od 24 września 2021 roku.  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie z siedzibą w Warszawie, ul. Jazdów 10A, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X nr KRS: 0000130056, NIP 5262149912, reprezentowana przez Zarząd. Na potrzeby łatwiejszego odbioru Polityki Prywatności termin „Właściciel danych” zastąpiliśmy określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”, “Fundacja”, “Fundacja PPnW”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Termin “CRM” (z ang. customer relationship management) oznacza program informatyczny wykorzystywany przez Fundację do zarządzania relacjami.

2. Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach?

  • Dane użytkowników strony ktotyjestes.pl

Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

Podczas korzystania z serwisu Fundacji automatycznie zapisywane są tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas wizyty użytkownika w serwisie, adres IP użytkownika, adres URL, rodzaj przeglądarki, dane o pobieranych plikach itp.

Dane statystyczne dotyczące korzystania ze stron internetowych przechowujemy do końca działalności Fundacji w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

  • Dane dziennikarzy

Fundacja PPnW przetwarza dane dziennikarzy (także wydawców) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację PPnW oraz zarządzania relacjami.

Dane przetwarzamy do końca działalności Fundacji. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: biuro@pol.org.pl.

  • Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w domenie pol.org.pl), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze, które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie.

  • Dane osób komunikujących się poprzez profil Fundacji na Facebooku

Facebook jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, dołączenie do administrowanej przez nas grupy, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka także Fundacja PPnW. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy do końca działalności Fundacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

  • Dane uczestników wydarzeń organizowanych w ramach akcji „Projekt: Norwid”

W przypadku organizowania wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska, chyba że charakter wydarzenia będzie wymagał zebrania innych informacji. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia, a podstawą przetwarzania jest realizacja zadań w interesie publicznym wynikająca ze statutu Fundacji PPnW (art. 6 ust. 1 lit.e. RODO).

Po zakończeniu wydarzenia dane uczestników przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, napisz do nas na adres: biuro@pol.org.pl.

  • Dane uczestników konkursów

Organizując konkurs, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w jego regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail uczestników oraz imienia i nazwiska oraz ewentualnie adresu korespondencyjnego zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród,  a podstawą przetwarzania jest realizacja zadań w interesie publicznym wynikająca ze statutu Fundacji.

Po zakończeniu konkursu dane uczestników przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, napisz do nas na adres:biuro@pol.org.pl.

3. Reklamacje

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo po prostu zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres email: buro@pol.org.pl. Masz także prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną naszą Polityką Prywatności. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Fundacji.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Fundację. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz także złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Udostępnianie danych

Fundacja PPnW będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na nasze polecenie i w tym samym celu na podstawie upoważnienia bądź umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa informatyczna, agencja marketingowa). Podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

5. Retencja danych

Możliwe do ustalenia okresy przechowywania danych osobowych przez Fundację PPnW zostały opisane w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności. Poza sytuacjami opisanymi w punkcie 2,  zastrzegamy sobie również prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody w zakresie wynikającym z potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Twoje prawa

W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: Jeżeli zechcesz uzyskać dostęp, skorygować, zaktualizować albo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, możesz to zrobić zawsze, kontaktując się z nami w dowolnej chwili: biuro@pol.org.pl.

Oprócz tego możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych albo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. I tutaj też możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami biuro@pol.org.pl.

W przypadku gdy gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do przetwarzania inne niż zgoda.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy.

Odpowiadamy na wszystkie żądania, które otrzymujemy od osób pragnących skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

7. Zabezpieczenia danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją PPnW.

8. Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do Twojego urządzenia podczas odwiedzania strony akcji „Projekt: Norwid” www.norwid.pol.org.pl 

Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu akcji „Projekt: Norwid” wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jako użytkownik końcowy masz możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies, możliwe jest zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki opcji odrzucania

plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Nasze strony internetowe mogą stosować następujące pliki cookies:

  • pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki statystyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;
  • pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje
z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. 

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka
i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania
z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Fundacji polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie i optymalizację Strony.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Fundacja nie przetwarza jakichkolwiek danych użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906. 

3. Wtyczki kierujące do social mediów

Po kliknięciu w ikonę danej wtyczki jesteś odsyłany do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiadasz możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia profilu FB Fundacji PPnW, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). 

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Nie mamy wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w Twoim urządzeniu po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka.

Korzystając ze Strony akceptujesz ten fakt. Fundacja nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.  

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Fundacja PPnW zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.norwid.pol.org.pl